Youtube logo
Menu

Försäljningsvilkor

Försäljnings- och leveransvillkor 2009-01-22
Monacor Sverige AB


Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller i de fall då inte annat avtalats skriftligt mellan parterna.
Monacor Sverige AB, fortsättningsvis kallat Monacor är inte bundet till eventuella köpevillkor som av köparen lagts till vid beställning, såvida de inte överensstämmer med existerande villkor.

Priser
Priser som visas i vår e-handel: Ej inloggad visas priser i SEK inkl. moms.
Inloggad kund visas priser i SEK exkl. moms.
Vid eventuella prishöjningar utanför Monacor kontroll eller valutaförändringar äger Monacor rätt att häva köpet och inkomma med en ny offert.

Leverans
Varan säljs fritt Monacors lager eller enligt överenskommelse.
Angivna leveranstider gäller under förutsättning att leverans från Monacors underleverantörer sker utan fördröjning. Mellan Monacor och köpare
överenskommen leveranstid är ungefärlig och Monacor är inte ansvarig för några skador som köparen kan orsakas i händelse av försenad leverans såvida detta inte speciellt överenskommits. Om kunden p.g.a. försenad leverans önskar häva köpet ska detta meddelas Monacor snarast möjligt.

Betalning
I de fall leverans försenas eller hindras på grund av omständigheter utanför Monacors kontroll, exempelvis strejk, brand och naturkatastrofer (force majeure)
kan Monacor utan ansvar annullera ordern. Detta skall meddelas köparen utan ogrundad fördröjning. Om Monacor beslutar sig för att inte häva avtalet skall
Monacor utan ogrundad fördröjning meddela köparen att leverans blir försenad. I de fall leveranstiden på grund av ovanstående orsak försenas mer än en månad kan köparen utan ansvar häva köpet. I de fall annat inte anförts, skall betalning ske 30 dagar från fakturadatum.
Till kunder som ej bedöms kreditvärdiga levereras varor endast mot förskottsbetalning. Monacor förbehåller sig rätten att fastslå storlek på eventuell kredit.
Om betalning inte sker i tid ges Monacor rätten att debitera köparen dröjsmålsränta på15.50% per månad för den period som köpesumman eller del av köpesumman ej betalats.
Levererad vara förblir Monacors egendom till dess att den är till fullo betald.
Om köpeskillingen för varan ej erlägges senast på förfallodagen äger säljaren rätt att omedelbart återtaga varan.

Returer
Returer mottas endast på varor som lagerförs och ej senare än 10 dagar efter leveransdatum, och endast efter överenskommelse.
Vid returvaror så skall alltid RMA nr (returnr) erhållas från Monacor.
Retur skall vara Monacor tillhanda inom 14 dagar samt givetvis innan garantitidens slut.
Faktura eller annat dokument, som styrker inköpsdatum, MÅSTE bifogas retur!
Returer skall alltid märkas med giltigt returnummer. Skriv dock aldrig direkt på varans emballage, om det samtidigt fungerar som fraktemballage.
Tänk på att varan normalt repareras/byts ut och skall kunna säljas igen efter åtgärd!
Ange alltid utförligt vad som är felaktigt och hur felet kan påvisas (viktigt)! Generella angivelser, som ”Trasig” o.dyl. är ej att anse som fullgoda.
Vid D.O.A.(Dead On Arrival) returer skall produkten returneras i sitt originalemballage, med samtliga tillbehör, såsom kablar, disketter, manualer etc.
Felbeskrivning får EJ skrivas direkt på varan. Bifoga ett separat dokument!
Returnera produkten till angiven returadress. Det åligger ÅF att betala frakt för återsända varor, ända fram till returadressen. Monacor accepterar inte leverans mot mottagarfrakt eller liknande, där Monacor tvingas betala frakt. Monacor hämtar heller inte paket på annan adress, t.ex. postens ekonomipaket på postkontor eller liknande.
Kreditering/återbetalning sker efter det att varorna har blivit besiktade av Monacor.

Reklamationer
Kund skall omedelbart vid godsets ankomst inspektera varan och inte senare än tre dagar efter inspektionen skriftligen informera Monacor om anmärkningar.
Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till speditören.
Emballaget skall sparas för eventuell begäran om granskning av transportskada.
Om kunden inte informerar Monacor enligt ovan anses varan vara i överensstämmelse med det som beställts och fakturan accepterad.
För övriga villkor gällande felaktiga produkter hänvisas till Monacor`s garantivillkor.

Produktinformation
Alla upplysningar, broschyrer, kataloger, produktblad, bildmaterial, prospekt, annonser, prislistor och liknande vad gäller vikt, dimensioner, kapacitet, pris,
arbetsdata och annan data skall betraktas som vägledande och innebär inget ansvar för Monacor.
Monacor förbehåller sig rätten till förändringar och denna produktinformation är bindande endast i de fall Monacor och köparen har slutit överenskommelse om detta.

Produktansvar
Monacor ansvarar ej för skada som orsakats av en av Monacor levererat gods:
a) på fast egendom eller lösöre som uppkommer medan godset är i köparens besittning.
b) på produkter som framställts av köparen, eller på produkter som i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast egendom eller lösöre, som dessa produkter på grund av godset förorsakar.
Monacor ansvarar ej för driftsstopp, förlorad arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster.

Tvister
Alla tvister som eventuellt uppstår mellan inblandade parter, exempelvis, men inte begränsat till, tvister om tolkningar av leveransvillkor, eller tvister som
uppstår i samband med Monacors offerter/orderbekräftelse eller i förbindelse med leverans från Monacor till köparen skall avgöras i svensk domstol.

NYA PRODUKTER

ERBJUDANDE

KONTAKT

Fråga Monacor?

Har du frågor, ris eller ros, så kontakta oss på 0435 - 563 30, eller skicka ett meddelande.